Nieuwsbrief december 2023

Beste lezers,

No 75!

In april 1999 verscheen het eerste nummer van “Oet ’t Carspel Sweel”. In het voorwoord schreef toenmalig voorzitter Koop Bos destijds dat 1999 als een “proefjaar” zou worden beschouwd. “Mocht het zo zijn, dat het blad door de leden wordt gewaardeerd, dan zal “Oet ‘t Carspel Sweel” ook in de komende jaren worden voortgezet”, beloofde Koop.

Nu, bijna 25 jaar later, mogen we gerust stellen dat de proef meer dan geslaagd is. Voor u ligt immers alweer nummer 75. Iets dikker en kleurrijker dan de voorgaande nummers, maar dat mag ook bij zo’n mijlpaal. Onze oprechte dank gaat uit naar al die redactieleden en “losse” medewerkers, die de afgelopen 25 jaar door hun indrukwekkende inzet en creativiteit deze mijlpaal mogelijk hebben gemaakt en daardoor voor ons al een historische betekenis hebben verkregen. Zonder ook maar iemand tekort te willen doen, willen we hierbij speciaal Henk Reinds en Fokko Kuipers noemen. Vrijwel vanaf de start in 1999 hebben ze ons verwend met hun bijdragen en anno 2023 pronken hun namen nog steeds onder het kopje “redactie” op het binnenblad van de Carspels. Heren, namens het bestuur en ongetwijfeld ook namens al onze leden, enorm bedankt!

35-jarig jubileum

We zouden het bijna vergeten, maar we hebben nog een feestje: onze vereniging bestaat sinds mei jl. alweer 35 jaar. Een feestje zonder toeters en bellen weliswaar (we zijn er een beetje achteloos aan voorbij gegaan), maar de voldoening is er niet minder om. Toch zijn er vandaag de dag wel degelijk zorgen. Het ledenaantal van de vereniging neemt gestaag af (niet hard, maar toch…), het aantal vrijwilligers blijft beperkt en, wat misschien wel de grootste zorg is, we moeten op zoek naar nieuwe huisvesting. Stichting het Frensenhoes heeft onlangs kenbaar gemaakt dat zij de Gaanderij, onze huidige thuishonk, op termijn weer in eigen gebruik wil nemen. Concreet betekent dit dat de huurovereenkomst per 1 januari 2026 eindigt en dat we dus twee jaar de tijd hebben om een nieuwe werk-, vergader- en archiefruimte te vinden. Dat zal zo een-twee-drie niet meevallen. Maar wellicht heeft u als lid van de Historische Vereniging Zweeloo (HVZ) of als lezer van Oet ’t Carspel Sweel een bruikbaar idee. Laat het ons dan z.s.m. weten.

Tien jaar geleden sprak toenmalig voorzitter Harm Tiemens bij het 25-jarig jubileum de wens uit “dat we tot in lengte van dagen kunnen doorgaan met het zoeken naar en het verdiepen van de historie van onze mooie voormalige gemeente Zweeloo.” Anno 2023 is deze ambitie nog altijd springlevend. Aan de inzet van het bestuur zal het zeker niet liggen. Maar….bescheidenheid siert de mens en dus ook het huidige bestuur. Laten we eerst maar eens voor de volgende tien jaar gaan!

Alvast even noteren in de agenda: de algemene ledenvergadering

De datum van de algemene ledenvergadering is vastgesteld op dinsdag 13 februari 2024 in De Drieklank (Kerkstraat 16 in Aalden). Aanvang 20.00 uur.

Naast de gebruikelijke agendapunten, staat op de agenda ook het voorstel om ingaande 2024 de contributie met € 2,50 te verhogen. Het bestuur acht dit onvermijdelijk gezien de sterk gestegen prijzen en kosten in de laatste jaren. Daarnaast wordt de vereniging vanaf 2024 geconfronteerd met een forse huurverhoging. Ook het steeds verder dalende ledenaantal is een belangrijke factor.

Na het formele gedeelte en de pauze staat onze traditionele (en vaak hilarische) historische quiz weer op het programma. Rein en Bea zullen de foto’s en vragen bedenken, terwijl Egbert furore mag maken als quizmaster. Uiteraard ontbreken de talrijke prijsjes niet.

Dus noteer 13 februari 2024 alvast in uw agenda! Het belooft een leuke avond te worden. Via Oes Eig’n Kraantien en onze website www.historischeverenigingzweeloo.org wordt u t.z.t. nader geïnformeerd.

Inrichting digitaal beeldarchief

In de loop van de jaren heeft de vereniging een grote verzameling beeldmateriaal van en over Zweeloo opgebouwd: foto´s, dia´s, kaarten enzovoort. We willen als bestuur dit beeldmateriaal graag veilig stellen voor de toekomst én beter toegankelijk maken. Daarom hebben we besloten om een digitaal beeldarchief in te richten, waarin afbeeldingen eenvoudig op te slaan en terug te vinden zijn.

De afgelopen maanden hebben Roelof Schuiling en Rein Tromp de plannen verder uitgewerkt. Het is inmiddels duidelijk hoe het archief eruit gaat zien en hoe we de (nu nog lege) mappenstructuur stap voor stap kunnen vullen. Er is inmiddels een proefversie van het archief gemaakt met een beperkt aantal afbeeldingen. Hiermee hebben we proefgedraaid om de kinderziektes eruit te halen. Technisch gezien zijn er weinig belemmeringen meer.

Binnenkort gaan we van start met het vullen van het archief. Daarvoor hebben we de hulp nodig van vrijwilligers uit de vereniging (u dus). Uw hulp is onmisbaar om de afbeeldingen te scannen (de vereniging beschikt over een professionele fotoscanner) en te labelen (voorzien van trefwoorden). We gaan het werk opsplitsen in kleine porties, die goed te behappen zijn. Uiteraard wordt u niet in één keer in het diepe gegooid. Vrijwilligers krijgen eerst een duidelijke instructie en kunnen daarna rustig een keer proef­draaien, met hulp op afroep.

Wilt u wel eens proberen of dit iets voor u is zonder u meteen ergens op vast te leggen, meld u dan bij het secretariaat van de vereniging (0591-371776 en/of hvsweel@hotmail.com).

Ontvangen

Van Vrouwen van Nu afd. Zweeloo: na ruim negentig jaar houdt Vrouwen van Nu afd. Zweeloo , voorheen de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, per 1 januari 2024 op te bestaan. Het archief van Vrouwen van Nu is aan onze vereniging overgedragen.

Het bestuur van de Historische Vereniging Zweeloo wenst u ten slotte fijne feestdagen en een voorspoedig 2024.