Privacyverklaring

Vastgelegde gegevens i.v.m. de Privacywet (AVG)

Historische Vereniging Zweeloo

 1. De HVZ bewaart de volgende gegevens:
  1. NAW
  2. IBAN
  3. telefoonnummer en/of e-mailadres
  4. datum start en einde lidmaatschap
 2. De gegevens worden gebruikt voor
  1. het verspreiden van het periodiek, nieuwsbrief en andere mailing
  2. Voor het innen van de lidmaatschapsgelden
  3. benaderen van leden voor verenigingsactiviteiten
 3. De gegevens worden op 2 plaatsen bewaard:
  1. bij het secretariaat (in een computerbestand en op een externe gegevensdrager)
  2. bij de penningmeester (in het RABO-programma)
 4. De beide functionarissen (secretaris en penningmeester) zijn elk voor de juistheid en veiligheid van de gegevens die bij hen opgeslagen verantwoordelijk.
 5. Door middel van de nieuwsbrief worden leden op de hoogte gesteld dat er gegevens van hen zijn opgeslagen en welke soort gegevens dat zijn. Tevens worden zij gewezen op het recht kennis te nemen van deze gegevens. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe te handelen als men de gegevens wil wijzigen en/of wissen. *)
 6. Door contact op te nemen met het secretariaat kunnen de leden toegang krijgen tot de over betrokkene vastgelegde gegevens.
 7. Door contact op te nemen met het secretariaat kan een verzoek tot wijzigen of wissen van de gegevens worden gedaan. Uiteraard worden de consequenties dan ook besproken. De betrokkene is de degene die bepaalt of er wordt gewijzigd en wat. (Consequenties kunnen zijn: einde lidmaatschap, hoger lidmaatschapsbedrag bij wegvallen machtiging voor het innen, en dergelijke)
 8. De gegevens die de HVZ bewaart worden slechts aan derden ter beschikking gesteld, indien daarvoor door de betrokkene expliciet toestemming is gevraagd en verkregen.

*)           Dit is voor het eerst gebeurd in de nieuwsbrief van april 2018.