2020 Notulen

Notulen van de Algemene Vergadering van de Historische Vereniging Zweeloo, gehouden op dinsdag 11 februari 2020. Aanvang: 20.00 uur in Hotel Café Restaurant Hegen te Wezup.

Er zijn 55 leden aanwezig, inclusief 5 bestuursleden. Voorzitter van de vergadering is Egbert Hidding. De notulen worden gemaakt door de secretaris Jan Brinks.

 1. Opening.
  Namens het bestuur heet Egbert Hidding de aanwezigen van harte welkom. Hij zegt erg verheugd te zijn met de vele aanwezigen. “Ik ben nu ruim 5 jaar bestuurslid, maar kan me niet herinneren in al die jaren zo’n volle zaal te hebben mogen begroeten.”

Vervolgens stipt hij de vraag naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers aan. Door het huidige geringe aantal worden de grenzen bereikt van wat we als Historische Vereniging Zweeloo kunnen uitvoeren en organiseren. “Heeft u wellicht belangstelling of kent u iemand met interesse, aarzel dan niet en laat het weten aan het bestuur.”

 • Mededelingen

Berichten van verhindering zijn ontvangen van Boudewijn Chorus, Madeleine Beaumont, Fokko Kuipers, Roelof Schuiling en Thomas Hendriksen.

 • Notulen Algemene ledenvergadering van 13 februari 2019.

In agendapunt 1 (opening) is een verwijzing naar agendapunt 8 opgenomen. Dit moet zijn agendapunt 9.

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 • Jaarverslag
  De voorzitter stipt een aantal in het jaarverslag genoemde activiteiten nog even aan. Wat betreft de realisatie van het boek over de geschiedenis van de voormalige gemeente/kerspel Zweeloo wordt nog steeds uitgegaan van de einddatum december 2020.

Applaus wordt gevraagd voor de (12) bezorgers van Oet ’t Carspel Sweel. Eveneens gaat onze grote dank uit naar de (10) sponsoren van de Historische Vereniging (vermeld op de achterzijde van Oet ’t Carspel Sweel).

Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 • Financiële verslagen (resultatenrekening 2019 en balans per 31 december 2019)

De resultatenrekening en de balans worden toegelicht door de penningmeester Gertjan Ponstein.

De resultatenrekening 2019 laat een tekort zien van € 2.396 (begroot € 1.136). De toename van het tekort is met name toe te schrijven aan a) reeds in 2018 ontvangen en dientengevolge in 2018 verantwoorde (vooruitontvangen) contributies 2019 en b) abusievelijk niet in 2019 in rekening gebrachte sponsorbijdragen (begin 2020 is dit alsnog gedaan). Hiermee rekening houdend wijkt het verantwoorde tekort 2019 niet relevant af van het begrote tekort 2019.

Het eigen vermogen eind 2019 volgens de balans bedraagt € 6.188. In totaal is een bedrag van € 10.732 aan bestemmingsreserves in de balans opgenomen. Hierin is € 6.815 begrepen voor het project “Boek geschiedenis voormalige gemeente Zweeloo”.

Er zijn geen vragen over beide verslagen.

 • Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie, bestaande Geert Kwant en Frans Brandwacht, heeft de boekhouding en jaarrekening over 2019 gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie

stelt bij monde van Geert Kwant voor het bestuur (en daarmee de penningmeester) decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord. Egbert dankt de commissie voor haar werk.

Geert Kwant treedt af als lid van de kascontrolecommissie en wordt door het bestuur en de vergadering bedankt voor zijn werk. De kascontrolecommissie voor 2020 bestaat uit Frans Brandwacht, Mientje Harmsen met als reserve Willy-Anne van Stiphout.

 1. Begroting

Ook de begroting wordt toegelicht door Gertjan Ponstein. De inkomstenkant laat een lichte verhoging van de contributies zien, met name veroorzaakt door de reeds bij de vorige jaarvergadering besloten contributieverhoging met € 2. De uitgavenkant ligt in de lijn met het vorig begrotingsjaar.

De vergadering stelt de begroting vervolgens vast.

 • Bestuurszaken

De huidige samenstelling van het bestuur blijft ongewijzigd. Het bestuur bestaat derhalve uit Egbert Hidding, Jan Brinks, Bea Kool, Gertjan Ponstein, Fokko Kuipers en Harm Tiemens. De voorzitter doet nogmaals een oproep voor nieuwe bestuursleden.

Verder benadrukt Egbert dat de redactie van Oet ‘t Carspel Sweel ook wel wat uitbreiding kan gebruiken.

 • Rondvraag en sluiting

Niemand maakt gebruik van de rondvraag.

Egbert maakt nog van de gelegenheid gebruik te wijzen op een klassenfoto uit de jaren 1948/1949 op de website van de Historische Vereniging Zweeloo. Wie hierop personen herkent, laat het weten aan het bestuur.

Geert Kwant heeft ook nog een oude klassenfoto. Hij zal deze opsturen naar de Vereniging.

Na de pauze geeft oud-Aaldenaar Marcel Zantingh als gastspreker een boeiend inkijkje in de totstandkoming van zijn boek over de oorlogsjaren 1940-1945 in Zweeloo.

De titel van het boek luidt “Wel gebogen, maar niet gebroken” met als ondertitel “Zweeloo, een Drentse gemeente in oorlogstijd”. Vanaf april 2020 ligt het boek in de boekwinkels.