2019 Jaarverslag

Het jaar 2019 was voor de Historische Vereniging Zweeloo (HVZ) zeker niet het makkelijkste jaar in haar ruim 31-jarig bestaan. Door het relatief geringe aantal bestuursleden (eind 2019 slechts 6) blijken er grenzen te zitten aan wat we als Historische Vereniging nog kunnen uitvoeren en organiseren. Samen met een aantal trouwe vrijwilligers hebben we in 2019 gelukkig toch nog een redelijk aantal activiteiten kunnen ontplooien, waarvan u hieronder een chronologisch overzicht ziet.

Dit laat overigens onverlet dat we, gezien de beperkte menskracht, ook in 2020 niet ontkomen aan een discussie over wat we als Historische Vereniging Zweeloo de leden jaarlijks moeten en kunnen bieden op het gebied van bijvoorbeeld lezingen en exposities.

De beperkte ruimte en slechte toegankelijkheid (voor minder validen) van de Gaanderij in Meppen zijn ongetwijfeld de komende jaren ook aandachtspunten en voer voor discussie. Alternatieve ruimtes kunnen wellicht gevonden worden in bv. MFC De Aelder Meent en Dorpshuis De Spil.

In 2019 werd afscheid genomen van de enthousiaste en zeer gewaardeerde bestuursleden Roelof Schuiling, Madeleine Beaumont, Dick de Kleuver en Ton van den Oever. Voor hun enorme inzet in de (vele) afgelopen jaren werden ze terecht in het zonnetje gezet. Gelukkig konden ook twee nieuwe bestuursleden worden benoemd in de personen van Jan Brinks en Gert Jan Ponstein. Het huidig bestuur bestaat uit Egbert Hidding, Jan Brinks, Bea Kool, Harm Tiemens, Fokko Kuipers en Gertjan Ponstein.

Activiteiten

11 januari 2019 Nieuwjaarsborrel          

In de notulen lezen we dat de Nieuwjaarsborrel in de Gaanderij erg gezellig was, ondanks dat de opkomst een beetje mager was.

22 januari 2019 Lezing Harry Huisman 

Harry Huisman verraste de toehoorders met een goed verhaal over de IJstijden en het unieke karakter van de Hondsrug. Ondanks de gladde wegen waren er toch nog ongeveer 20 bezoekers.

13 februari 2019 Jaarvergadering

Ruim 30 leden bezochten de jaarvergadering bij Café Restaurant Hegen in Wezup. Tijdens de vergadering werd, zoals hierboven al werd vermeld, afscheid genomen van een drietal gewaardeerde bestuursleden. De jaarstukken 2018 en de begroting 2019 werden vrijwel zonder enige op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. Het resultaat over het jaar 2018 bedroeg € 1.287 nadelig (begroot € 1.735 nadelig). Per 31 december 2018 bedroeg het eigen vermogen van de Historische Vereniging Zweeloo bijna € 10.000. Het voorstel van het bestuur om de contributie vanaf 1 januari 2020 te verhogen met € 2 kon op steun rekenen van de vergadering. Na de pauze presenteerden Fokko Kuipers en Judith van Goor oude foto’s van de Zuidenveld tentoonstellingen vanaf 1920.

28 februari 2019 Dorpskernavond Meppen

In een door Fokko Kuipers gemaakte presentatie met maar liefst 180 foto’s en afbeeldingen ging Judith van Goor in op een deel van de geschiedenis van Meppen. Vele straten, huizen en boerderijen werden getoond en de geschiedenis ervan toegelicht. Na Benneveld, Wezup en Aalden was dit alweer de vierde succesvolle dorpskernavond. Eens temeer bleek dat zulke avonden in een duidelijke behoefte voorzien. In het najaar van 2020 staan Zweeloo en de Korenhof op de planning.

13 maart 2019 Paul Brood

Op 13 maart 2019 verzorgde rechtshistoricus Paul Brood een lezing over de rechtspraak in Drenthe. Ondanks het slechte weer waren er toch nog zo’n dertig belangstellenden naar dorpshuis De Spil getogen. Zijn informatieve betoog werd ondersteund door afbeeldingen van documenten, schilderijen, landkaarten en martelwerktuigen. De avond werd afgesloten met een levendig inkijkje in de gang van zaken bij een nagespeelde zitting van de Etstoel in Anloo.

4 mei t/m 21 september 2019 Expositie “Zuidenveld Zweeloo”

Op vrijdag 12 t/m zondag 14 juli 2019 was Zweeloo het toneel van de (achteraf zeer geslaagde) 99e Zuidenveldtentoonstelling. Middels een expositie in de Gaanderij werd door ons enthousiaste “expositieteam” de rijke geschiedenis van het Zuidenveldfeest in Zweeloo treffend in beeld bracht. Nathalie Matijsen, voorzitter van het plaatselijk Zuidenveldcomité, mocht de expositie op 4 mei 2019 openen. Aan de hand van veel archiefstukken zoals foto’s, films, krantenartikelen en diverse attributen werden de bezoekers meegenomen op een nostalgische reis door bijna 100 jaar Zuidenveld in Zweeloo. Ruim 100 belangstellenden brachten een bezoekje aan deze mooie expositie. De reacties in het gastenboek waren overwegend (uiterst) positief.

27 juni 2019 Lezing Harm Jan Lesschen en fotopresentatie HVZ (in samenwerking met Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo)

De lezing van Harm Jan Lesschen uit Oosterhesselen over de geschiedenis, ontwikkeling en toekomst van het Zuidenveld op 27 juni in de Kunstenaarsherberg trok ca. 30 bezoekers. Het was een typische “Harm Jan Lesschen lezing”, dus in het Drents en erg leuk. De fotopresentatie “Zuidenveld Zweeloo door de jaren heen” van Harm Tiemens op dezelfde avond kreeg alle handen op elkaar.

14 september 2019 Open Monumenten Dag

Aan het thema van deze dag “Plekken van plezier” kon geen invulling gegeven worden, maar de expositie “Zuidenveld” was op deze dag wel te bezichtigen.

Het bestuur van de Historische Vereniging heeft medio 2019 besloten om onze vertegenwoordiging en inbreng bij het OMD Coevorden (de overkoepelende organisatie binnen de gemeente Coevorden) te beëindigen. Het bestuur was van mening dat onze Vereniging in het algemeen te weinig toegevoegde waarde kan bieden aan de Open Monumenten Dagen. Niet alleen wat betreft (nieuwe) activiteiten en faciliteiten, maar ook wat betreft inzet van bestuursleden en vrijwilligers.

Overige Activiteiten

Boek “Geschiedenis voormalige gemeente/kerspel Zweeloo”

In 2019 zijn er belangrijke stappen gezet in de totstandkoming van het boek over de geschiedenis van de voormalige gemeente/kerspel Zweeloo. De projectgroep kwam regelmatig bijeen om over inhoud, aanpak en voortgang te brainstormen. Ook de schrijvers, fotografen en illustrator weten inmiddels wat er van hun verwacht wordt. Eind 2019 kan geconcludeerd worden dat, ondanks wat lichte rimpelingen, het project op koers ligt. Naar verwachting zal het boek eind 2020 in een oplage van 400 exemplaren verschijnen.

Inmiddels zijn financiële bijdragen toegezegd van de gemeente Coevorden en de Rabobank. Door een beroep te doen op een financiële bijdrage van de verenigingen van Dorpsbelangen en de Boermarkes kunnen de inwoners het boek mogelijk via voorintekening tegen een substantieel lagere prijs aanschaffen. Dorpsbelangen Aalden heeft inmiddels een bijdrage toegezegd. Met de stichting “het Drentse Boek” in Beilen is inmiddels een uitgeefovereenkomst gesloten.

Archivering gemeente Coevorden

De gemeente Coevorden wil de archieven die betrekking hebben op Zweeloo in kaart brengen. Vanaf oktober 2018 zijn een viertal vrijwilligers van onze Vereniging regelmatig aan het werk in de geheimzinnige archieven van de gemeente Coevorden.

Werkgroep de Waog

De inrichting van de Waog is inmiddels door de betreffende werkgroep grondig aangepast, lees er is veel opgeruimd. Wat nu nog rest is de bekabeling in en buiten de Waog, alsmede een verbeterde toegang van het gebouw. Naar verwachting zal voor de zomer van 2020 alles gerealiseerd zijn.

75 jaar Bevrijding in 2020

Samen met de Bibliotheek Aalden en MFC De Aelder Meent wordt in april 2020 aandacht geschonken aan 75 jaar Bevrijding. O.a. een foto-expositie over de Bevrijdingsoptocht van augustus 1945 staat op de planning. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Overige Mededelingen

Sponsoring

Van de bedrijven die de Historische Vereniging Zweeloo financieel steunen is het logo op de achterzijde van ons periodiek geplaatst.

Samenwerking

De samenwerking met het Frensenhoes is goed. Op de dagen dat de tentoonstelling gelijktijdig open is met het Frensenhoes komen er duidelijk meer bezoekers.

Onze vereniging participeerde ook dit jaar in het overleg CHPC (Cultureel Historische Projecten Coevorden).

Samen met Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo is er in 2019 een lezing georganiseerd.

Oet ’t Carspel Sweel

De redactie bestond uit Fokko Kuipers, Henk Reinds en Boudewijn Chorus. Zij leverden tal van artikelen, maar daarnaast waren er ook bijdragen van derden. Er zijn in 2019 drie uitgaven verschenen (nrs. 61 t/m 63). Op de website van de Historische Vereniging Zweeloo onder het kopje ‘Tijdschrift’ zijn de onderwerpen in deze uitgaven vermeld.

De periodieken worden rondgebracht door de volgende vrijwilligers: Albert Kuipers, Henk Reinds, Fokko Kuipers, de beide families Kroeze, Rika Naber, Wim Hegen, Harm Tiemens, Roelof Schuiling, Koop Bos, Judith van Goor en Madeleine Beaumont.

Leden

Op 31 december 2019 was het ledenaantal: 427. Daarvan zijn er 326 ‘Zweeler’ leden en 101 postleden. Vorig jaar was het aantal 433.

Het bestuur van de Historische Vereniging Zweeloo