Agenda jaarvergadering 2024

Agenda jaarvergadering Historische Vereniging Zweeloo 13 febr. 2024

A. Opening

B. Mededelingen

C. Notulen van de algemene ledenvergadering van 21 februari 2023

D. Jaarverslag 2023

E. Financiën

            a. Resultatenrekening 2023

            b. Balans 31-12-2023

F. Kascontrolecommissie

            a. Verslag bevindingen

            b. Benoeming nieuwe leden

G. Voorstel tot verhoging van de contributie met € 2,50 ingaande 2024.

H. Begroting 2024

I. Bestuurszaken

Het bestuur stelt voor om Rein Tromp uit Benneveld te benoemen als nieuw bestuurslid.

J. Rondvraag en sluiting

Pauze

Na de pauze is het weer tijd voor de (bijna) traditionele historische quiz. We zouden bijna zeggen, wegens groot succes geprolongeerd. We dagen iedereen uit die van Zweeloo en haar omgeving houdt, “Zweeler weetjes” kent of meer wil weten over Zweeloo, om mee te doen aan deze leerzame, vrolijke en misschien soms ook wel verrassende quiz.

Bij punt G: Het bestuur acht een contributieverhoging ingaande 2024 nodig om kosten- en prijsverhogingen (met name huurkosten) te kunnen opvangen.