Jaarverslag 2023

HISTORISCHE VERENIGING ZWEELOO

JAARVERSLAG 2023

In 2023 mocht de Historische Vereniging Zweeloo haar 35-jarig bestaan vieren. Al is “vieren” misschien wel een te groot woord, we zijn er als bestuur een beetje achteloos aan voorbij gegaan. Maar we zijn er niet minder trots op. In al die 35 jaren is de vereniging erin geslaagd om met een relatief kleine groep (bestuur en vrijwilligers) de rijke historie van de voormalige gemeente Zweeloo te ontdekken, vast te leggen en vooral te laten zien en horen.

Het jaar 2023 was hierin niet anders. Ook nu moesten we het doen met een bescheiden clubje van gemiddeld zo’n tien enthousiastelingen. Die er, denken wij, toch weer in geslaagd zijn om onze leden (en niet-leden) te plezieren met een aantal leuke en interessante activiteiten. Verderop in dit jaarverslag ziet u hiervan een samenvatting. De veelal positieve reacties sterken ons in het beeld dat we een mooie vereniging hebben.

Is het dan louter hosanna? Nou nee, dat ook weer niet. Het ledenaantal van de vereniging neemt gestaag af, het aantal vrijwilligers blijft beperkt en, wat misschien wel de grootste zorg is, de vereniging moet op zoek naar nieuwe huisvesting. Stichting het Frensenhoes heeft eind 2023 kenbaar gemaakt dat zij de Gaanderij, onze huidige thuishonk, op termijn weer in eigen gebruik wil nemen. Concreet betekent dit dat de huurovereenkomst per 1 januari 2026 eindigt en dat de vereniging dus twee jaar de tijd heeft om een nieuwe werk-, vergader- en archiefruimte te vinden. Dat zal zo een-twee-drie niet meevallen. Gelukkig hebben we al wat lijntjes kunnen uitzetten voor alternatieven. Wellicht kan uw voorzitter daarover op de aanstaande jaarvergadering wat meer vertellen.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2023 uit Egbert Hidding (voorzitter), Jan Brinks (secretaris), Gertjan Ponstein (penningmeester), Bea Kool, Harm Tiemens en Anny Katerberg. Vanaf augustus 2023 draait Rein Tromp uit Benneveld officieus mee in het bestuur. In de komende jaarvergadering wordt de leden gevraagd deze voordracht officieel te bekrachtigen.

Er werd dit jaar in totaal negen keer officieel vergaderd.

In wisselende samenstelling werden in 2023 door een afvaardiging van het bestuur enkele evenementen in het kader van het Van Gogh (in Drenthe) Jaar bezocht.

Aan een bijeenkomst van het Drents Archief op 9 oktober 2023 werd namens het bestuur door Bea deelgenomen. De voortgang van het project Drentse Delpher stond o.a. op het programma.

Jaarvergadering

De jaarvergadering op 21 februari 2023 in Eetcafé de Mepperdennen werd door 19 leden (incl. 5 bestuursleden) bezocht. De vergadering kon zich vinden in de herbenoeming van Egbert Hidding, Jan Brinks en Gertjan Ponstein. Met veel lovende woorden werd verder afscheid genomen van Fokko Kuipers. Ruim 30 jaar maakte Fokko deel uit van het bestuur.

Na de pauze vertelde oud-Zweeler Renate Snoeijing, directeur van het Huus van de Taol in Beilen, de vergadering van alles over de Drentse taal als onderdeel van het Nedersaksisch. Onderdeel hiervan was een leerzame en vrolijke Drentse taalquiz.

Activiteiten 2023

18 januari 2023

Culturele avond in Eetcafé de Mepperdennen. Aagje Blink uit Emmen las in het Drents voor uit eigen werk. Met een knipoog en een lach nam zij ons o.a. mee naar de herkomst van zo’n 50 Drentse spreekwoorden en gezegdes. Daarnaast verzorgde Brúúnsma, de Drentstalige band rond zanger Theo Bruinsma uit Benneveld, een fantastisch akoestisch concert.

12 april 2023

Lezing Bert Hinnen over zijn boek “De vergeten Duitser” in De Drieklank. Het boek gaat over de trieste bejegening door de overheid van de ca. honderdduizend Duitsers, die al vanaf het begin van de dertiger jaren als arbeidsmigrant of als Joodse vluchteling in Nederland woonden. Na de oorlog werden ze zelfs allen tot vijand verklaard. Zijn oom Richard Bauer was zo’n Duitser. Bert Hinnen verwerkte het dramatische levensverhaal van zijn oom in “De vergeten Duitser”.

29 september 2023

Incl. twee EHBO-ers en twee gidsen (Rein Tromp en Roelof Schuiling) hebben 22 deelnemers deelgenomen aan de fietstocht door de omgeving van Zweeloo. De basis voor deze fietstocht was de route, zoals die is uitgezet op bladzijde 12 van ons boek “Sweel en de Zweelers”

18 oktober 2023

Lezing Jan Kalter in De Drieklank. Onderwerp: “Opstand en ondergang van de veenarbeiders in Zuidoost-Drenthe. Aantal bezoekers: 25, incl. 4 bestuursleden.

Oet ’t Carspel Sweel

De redactie bestond uit Fokko Kuipers en Henk Reinds. Er zijn in 2023 drie uitgaven verschenen (nrs. 73 t/m 75).

De periodieken werden rondgebracht door de volgende vrijwilligers: Albert Kuipers, Henk Reinds, Anny en Hans Katerberg, Roelof Kroeze, Catrien Kroeze. Rika Naber, Wim Hegen, Harm Tiemens, Roelof Schuiling, Koop Bos, Judith van Goor en Madeleine Beaumont.

Namens het dankbare bestuur werden de bezorgers aan het eind van het jaar verrast met een kerstattentie.

Digitalisering

Het project digitalisering beeldmateriaal (foto´s, dia´s, kaarten enz.) begint vorm te krijgen. We weten inmiddels hoe we het willen aanpakken en wat hier zo ongeveer aan menskracht en middelen voor nodig is. In het begin van 2024 willen we de eerste stappen zetten om (de nu nog lege) mappenstructuur stap voor stap te vullen.

Website

In 2023 is onze website (historischeverenigingzweeloo.org) in een nieuw jasje gestoken. Van de Rabobank ontvingen wij hiervoor een bijdrage van € 250 (Rabo ClubSupport).

Leden

Op 31 december 2023 was het ledenaantal: 392. Daarvan zijn er 285 ‘Zweeler’ leden en 107 postleden. Vorig jaar was het aantal 398.

Het bestuur van de Historische Vereniging Zweeloo