2022 Notulen

Notulen van de Algemene Vergadering van de Historische Vereniging Zweeloo, gehouden op dinsdag 12 april 2022. Aanvang: 20.00 uur in Hotel Café Restaurant Hegen te Wezup.

Er zijn 26 leden aanwezig, inclusief 5 bestuursleden. Voorzitter van de vergadering is Egbert Hidding. De notulen worden gemaakt door de secretaris Jan Brinks.

1. Opening Namens het bestuur heet Egbert Hidding de aanwezigen van harte welkom. Egbert benadrukt dat, na alle corona-ellende, het mooi is om weer een jaarvergadering te kunnen houden en dat in het verlengde hiervan het verheugend is dat een redelijk groot aantal belangstellenden de weg naar Wezup heeft weten te vinden.

Een waarderend dankwoord gaat uit naar de werkgroep “Boek geschiedenis voormalige gemeente Zweeloo” en de redactie van Oet ’t Carspel Sweel (Henk Reinds en Fokko Kuipers).

Verder doet Egbert een oproep voor vrijwilligers bij het project “digitalisering”. Het gaat met name om hulp bij het herkennen van personen, gebouwen, straten etc. op foto’s, ansichten en ander materiaal. Helaas is er geen aanmelding vanuit de zaal.

Tenslotte wijst Egbert nog op de stapel boeken even verderop in de zaal, die gratis mogen worden meegenomen. Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

2. Mededelingen Berichten van verhindering zijn ontvangen van Fokko Kuipers, Roelof Schuiling (ziek), Anny Katerberg (vakantie) en Madeleine Beaumont.

3. Notulen Algemene ledenvergadering van 11 februari 2020 Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarverslagen 2020 en 2021 Na een korte leespauze worden beide jaarverslagen ongewijzigd vastgesteld.

5. Financiële verslagen 2020 en 2021 De jaarcijfers 2020 en 2021 worden toegelicht door de penningmeester Gertjan Ponstein.

2020 De resultatenrekening 2020 laat een positief saldo zien van € 721 (begroot tekort € 286). Het voordeel is grotendeels ontstaan door de beperkingen van de coronamaatregelen in 2020 (vrijwel geen activiteiten). Het eigen vermogen eind 2020 volgens de balans bedraagt € 5.349. In totaal is een bedrag van € 13.069 aan bestemmingsreserves in de balans opgenomen.

2021 De resultatenrekening 2021 laat een voordeel zien van € 846 (begroot € 721). Het eigen vermogen eind 2021 volgens de balans bedraagt € 5.496. In totaal is een bedrag van € 14.645 aan bestemmingsreserves in de balans opgenomen. Hierin is € 9.384 begrepen voor het project “Boek geschiedenis voormalige gemeente Zweeloo”. Er zijn geen vragen.

6. Kascontrolecommissie De kascontrolecommissie, bestaande uit Mientje Harmsen en Willy-Anne van Stiphout, heeft de jaarcijfers gecontroleerd en in orde bevonden. Egbert dankt de commissie voor haar werk. Mientje Harmsen treedt af als lid van de kascontrolecommissie en wordt door het bestuur en de vergadering bedankt voor haar werk. De kascontrolecommissie voor 2023 bestaat uit Willy-Anne van Stiphout, Thieu Stultjens met als reserve Willem Meijering.

7. Begroting Ook de begroting wordt toegelicht door Gertjan Ponstein. Er zijn geen vragen.

8. Bestuurszaken Het voorstel van het bestuur om Anny Katerberg te benoemen als nieuw bestuurslid, wordt door de vergadering met applaus goedgekeurd. Ook met de herbenoeming van Bea Kool en Harm Tiemens kon de vergadering (met applaus) instemmen.

9. Rondvraag en sluiting Niemand maakt gebruik van de rondvraag.

Presentatie stand van zaken “Boek geschiedenis voormalige gemeente Zweeloo” Middels een PowerPoint presentatie brachten Jan Brinks en Rein Tromp de actuele stand van zaken van het project in beeld. De reacties van de aanwezigen waren louter positief.

Na de pauze verzorgde Dirkje Mulder-Boers uit Coevorden een boeiende lezing over grensbewoners in Noord-Nederland met als titel “De grens getrokken”. In haar lezing vertelde ze hoe de grensbewoners van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland tussen 1914 en 1964 in goede en slechte tijden samenleefden.