Algemene informatie

De contributie

Om kosten laag te houden wordt de inning van de contributie gedaan door middel van een machtiging.

De kosten zijn € 22,50 (en voor postleden €28,50)

Als er geen machtiging is afgegeven wordt de contributie met € 1,50 verhoogd.

De reden van deze verhoging is, dat er extra kosten gemaakt worden voor het aanschrijven en voor de administratie.

De contributie bedraagt dan dus € 24,00 per jaar (voor postleden is dat € 30,00).

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de vereniging is (IBAN) NL 02 RABO 0377 100 420 ten name van Historische Vereniging Zweeloo.

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een geheel jaar.

Dat is als volgt geregeld:

Aanmeldingen:

Indien u zich vóór 1 september aanmeldt, dan bent u voor het gehele jaar contributie verschuldigd. U ontvangt dan de eerder in dat jaar verschenen periodieken. Indien u zich aanmeldt vanaf 1 september, dan wordt u lid per 1 januari van het volgende jaar. U ontvangt dan wél het decembernummer.

Opzeggingen:

Het lidmaatschap wordt beëindigd met ingang van 1 januari van het volgend jaar.

Bestuur

E. Hidding, voorzitter

J. Brinks, secretaris

G. Ponstein, penningmeester

overige bestuursleden:

H. Tiemens

A. Katerberg

B. Kool-van der Ploeg

R. Tromp

Redactie van ons periodiek “Oet ‘t Carspel Sweel”:

H. Reinds

F. Kuipers

Adres van de Historische Vereniging Zweeloo

Klooster 24, 7851 AJ Zweeloo

vestigingsplaats: Zweeloo in de gemeente Coevorden

telefoonnummer secretariaat: 0591 371776

e-mailadres: hvsweel@hotmail.com