Vereisten

Vereisten

De Historische Vereniging Zweeloo staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40048022.

Het RSINummer is 816398720

Het post- en bezoekadres is: Klooster 24, 7851 AJ Zweeloo

De doelstelling (zoals beschreven in de statuten):

De Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de geschiedenis van de gemeente Zweeloo -in de ruimste zin genomen- en het fungeren van ontmoetingspunt voor allen, die zich bij de geschiedenis van de gemeente Zweeloo betrokken voelen.

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het instellen van werk- en studiegroepen, die zich met een bepaald terrein of onderwerp van de geschiedenis van de gemeent Zweeloo bezighouden;

b. het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen, alsmede het doen van publicaties;

c. alle overige wettige middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Het beleidsplan is in hoofdlijnen te lezen in het document op een volgende pagina.

Het bestuur:

De statutaire functies zijn: voorzitter, vice voorzitter, secretaris en penningmeester.

De bestuursleden zijn:

E. Hidding, voorzitter

J. Brinks, secretaris

G. Ponstein, penningmeester

H. Tiemens

A. Katerberg

B. Kool-van der Ploeg

NB. De functie van vice voorzitter is niet ingevuld.

De bestuurders zijn onbetaalde vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden.

Onkosten die de bestuursleden maken worden (in beperkte mate) vergoed.

In de statuten is vastgelegd dat bestuurders niet over het vermogen van de vereniging kunnen beschikken alsof het hun eigen vermogen is.

Het verslag van de activiteiten van het afgelopen kalenderjaar is te vinden onder het kopje “jaarvergadering”.

Ook het financiële verslag en de balans vindt u onder het kopje “jaarvergadering”.