Notulen 2023

Notulen van de Algemene Vergadering van de Historische Vereniging Zweeloo, gehouden op dinsdag 21 februari 2023. Aanvang: 20.00 uur in Eetcafé De Mepperdennen te Meppen.

Er zijn 19 leden aanwezig, inclusief 5 bestuursleden. Voorzitter van de vergadering is Egbert Hidding. De notulen worden gemaakt door de secretaris Jan Brinks.

 1. Opening.
  Namens het bestuur heet Egbert Hidding de aanwezigen van harte welkom. Egbert memoreert aan het overlijden van oud-voorzitter en medeoprichter Jan Warmolts in december 2022. “Een gevoelige kras op het jaar”, zo verwoordde Egbert dit verlies. Een “glans op het jaar” is er evenwel ook, te weten het succes van “Sweel en de Zweelers”. Het aantal verkochte boeken overtreft met nu al bijna 900 exemplaren alle verwachtingen. Wat nu nog resteert, zijn ca. 50 boeken. Bijna een collectors item, volgens Egbert.

Nog een dienstmededeling: het eerste kopje koffie of thee is voor rekening van de Vereniging.

 • Mededelingen

Berichten van verhindering zijn ontvangen van Fokko Kuipers, Gertjan Ponstein, Roelof Schuiling, Henk en Mientje Harmsen en Madeleine Beaumont.

 • Notulen Algemene ledenvergadering van 12 april 2022.

 Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 • Jaarverslag 2022
  Na een korte leespauze wordt het jaarverslag 2022 ongewijzigd vastgesteld. Op 21 februari 2023 heeft de Vereniging 397 leden (31 december 2022: 398).
 • Financieel verslag 2022

De resultatenrekening 2022 laat een positief saldo zien van € 4.060 (begroot tekort € 250).

Het mooie resultaat is met name toe te schrijven aan het succes van “Sweel en de Zweelers” (ruim € 3.000) en een ontvangen liquidatie-uitkering van de opgeheven CHPC (ruim € 900).

Het eigen vermogen eind 2022 volgens de balans bedraagt € 12.166. In totaal is een bedrag van € 5.761 aan bestemmingsreserves in de balans opgenomen.

Er zijn geen vragen.

 • Kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie, bestaande uit Willy-Anne van Stiphout en Willem Meijering, heeft de jaarcijfers gecontroleerd en in orde bevonden. Egbert dankt de commissie voor haar werk.

Willy-Anne van Stiphout treedt af als lid van de kascontrolecommissie en wordt door het bestuur en de vergadering bedankt voor haar werk. De kascontrolecommissie voor 2024 bestaat uit Willem Meijering, Thieu Stultjens met als reserve Job Dubbelhuis.

 • Begroting

Ook over de begroting zijn geen vragen.

 • Bestuurszaken

De vergadering kan zich vinden in de herbenoeming van Egbert Hidding, Gertjan Ponstein en Jan Brinks. Fokko Kuipers is aftredend en niet herkiesbaar. Vanaf eind 1990 heeft Fokko deel uitgemaakt van het bestuur. Vanwege zijn grote kennis van (historische) zaken heeft Fokko veel betekend voor de Historische Vereniging Zweeloo. “Een wandelend en rijdend archief”, zo mogen we Fokko wel noemen, aldus voorzitter Egbert Hidding. “Waarvoor onze grote dank.”

Ondanks zijn recente verhuizing naar Emmen blijft Fokko wel beschikbaar als redactielid van Oet ’t Carspel Sweel.

 • Rondvraag en sluiting

Mans Kuipers: Begin 2020 heeft Marcel Zantingh een lezing gegeven over de totstandkoming van zijn boek over de oorlogsjaren 1940-1945 in Zweeloo. Wellicht is hij bereid om een vervolglezing te geven. Bv. over explosieven, die in de omgeving van Zweeloo zijn gevonden. Bovendien zouden de bezoekers dan ook hun boek kunnen laten signeren.

Jan Stevens: Jammer dat in “Sweel en de Zweelers” niet opgenomen is, dat indertijd op de zuivelfabriek botertonnen werden gemaakt.

Na de pauze vertelde oud-Zweeler Renate Snoeijing, directeur van het Huus van de Taol in Beilen, de vergadering van alles over de Drentse taal als onderdeel van het Nedersaksisch. Onderdeel hiervan was een leerzame en vrolijke Drentse taalquiz.