2020 Jaarverslag

Het jaar 2020 is er één om snel te vergeten. Het jaar zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van Covid-19, oftewel het coronavirus. Wat begon met een besmettingshaard in China, werd een wereldwijde pandemie. Met verstrekkende gevolgen op persoonlijk, sociaal maatschappelijk en economisch vlak. Een pandemie waarvan, ondanks hoopvolle berichten over effectieve vaccins, het einde nog niet in zicht is.

Maart 2021 hebben we nog steeds te maken met de beperkingen in onze contacten. Concreet betekent dit dat onze Vereniging nu al een jaar lang min of meer noodgedwongen in de pauzestand staat. Slechts twee keer kwam het bestuur in 2020 formeel bij elkaar, te weten medio januari en eind februari. En ook wat betreft activiteiten was de oogst in 2020 schraal. Het programma bleef beperkt tot de algemene ledenvergadering op 11 februari 2020, waarover straks meer.

Wel gepland, maar helaas ook het slachtoffer van de corona-uitbraak, is de aandacht die we in april 2020 aan 75 jaar Bevrijding hadden willen schenken. Samen met de Bibliotheek Aalden en MFC De Aelder Meent hadden we een avondvullend programma in De Aelder Meent in gedachten. Daarnaast zouden we als Historische Vereniging een foto-expositie organiseren over de bevrijdingsoptocht van 31 augustus 1945. Maar helaas, het feest ging dus niet door. Stiekem hopen we nog in 2021 een programma te kunnen presenteren, maar die hoop is, eerlijk gezegd, erg broos.

Er zijn in 2020 geen mutaties in het bestuur geweest. Het huidig bestuur bestaat uit Egbert Hidding, Jan Brinks, Bea Kool, Harm Tiemens, Fokko Kuipers en Gertjan Ponstein.

11 februari 2020 Jaarvergadering

Maar liefst 55 leden bezochten de jaarvergadering bij HCR Hegen in Wezup. De jaarstukken 2019 en de begroting 2020 werden zonder enige op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. Het resultaat over het jaar 2019 bedroeg € 2.396 nadelig (begroot € 1.136 nadelig). Per 31 dec. 2019 bedroeg het eigen vermogen van de Vereniging ruim € 6.000. Aan bestemmingsreserves is In totaal € 10.732 in de balans opgenomen. Hierin is € 6.815 begrepen voor het project “Boek geschiedenis voormalige gemeente Zweeloo”.

Na de pauze gaf oud-Aaldenaar Marcel Zantingh als gastspreker een boeiend inkijkje in de totstandkoming van zijn boek over de oorlogsjaren 1940-1945 in Zweeloo. Het boek met de mooie titel “Wel gebogen, maar niet gebroken” en met als ondertitel “Zweeloo, een Drentse gemeente in oorlogstijd”, is inmiddels een succes gebleken.

Boek “Geschiedenis voormalige gemeente/kerspel Zweeloo”

Vanaf medio 2019 is de werkgroep van start gegaan om de uitgave van het boek te realiseren. Helaas gooide het coronavirus vanaf maart 2020 roet in het eten. Bijeenkomsten van de auteurs, de eindredactie en de redactieraad konden niet meer plaatsvinden. Dit leidde tot een aanzienlijke vertraging. Medio juni 2020 werd het mogelijk om met inachtneming van de voorschriften weer bij elkaar te komen. Tot in september 2020 het proces opnieuw stil kwam te liggen. Tot op heden (eind maart 2021) zijn bijeenkomsten niet mogelijk en bestaat er alleen contact via internet, wat echter onvoldoende werkt om alles goed af te stemmen.

Vanwege de (door overmacht) ontstane vertraging is het onmogelijk om het boek voor de geplande einddatum van 1 december 2020 te publiceren. De streefdatum is nu gesteld op 1 juli 2022.

Oet ’t Carspel Sweel

De redactie bestond uit Fokko Kuipers en Henk Reinds. Zij leverden tal van artikelen, maar daarnaast waren er ook bijdragen van derden. Er zijn in 2020 drie uitgaven verschenen (nrs. 64 t/m 66). Op de website van de Vereniging (www.historischeverenigingzweeloo.org) zijn onder het kopje ‘Tijdschrift’ de onderwerpen in deze uitgaven vermeld.

De periodieken worden rondgebracht door de volgende vrijwilligers: Albert Kuipers, Henk Reinds, Fokko Kuipers, de beide families Kroeze, Rika Naber, Wim Hegen, Harm Tiemens, Roelof Schuiling, Koop Bos, Judith van Goor en Madeleine Beaumont.

Leden

Op 31 december 2020 was het ledenaantal: 409. Daarvan zijn er 312 ‘Zweeler’ leden en 97 postleden. Vorig jaar was het aantal 421.

Het bestuur van de Historische Vereniging Zweeloo