2019 Agenda

Algemene ledenvergadering/jaarvergadering

Datum: dinsdag 11 februari 2020, aanvang 20.00 uur

Plaats:  HCR Hegen te Wezup

Agenda

 1. Opening
 2.  Mededelingen
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering 13 februari 2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financiën
  1. Staat van baten en lasten 2019
  2. Balans 31-12-2019
 6. Kascontrolecommissie
  1. Verslag bevindingen
  2. Benoeming nieuwe leden
 7. Begroting 2020
 8. Bestuurszaken
 9. Rondvraag en Sluiting

Na het officiële gedeelte is er een lezing door Dhr. Marcel Zantingh over zijn boek  “ Wel gebogen maar niet gebroken- Zweeloo een Drentse gemeente in oorlogstijd”.