2018 Agenda

Jaarvergadering over 2018

Datum: woensdag 13 februari 2019, aanvang 20.00 uur

Plaats: HCR Hegen te Wezup

Voorlopige Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering 14 februari 2018
 4. Jaarverslag
 5. Financiën
  1. Staat van Baten en Lasten 2018
  2. Balans 31-12-2018
 6. Kascontrolecommissie
  1. Verslag bevindingen
  2. Benoeming nieuw lid
 7. Begroting 2019
 8. Voorstel contributieverhoging *)
 9. Bestuurszaken
  Verkiezing bestuursleden **)
 10. Rondvraag en Sluiting

Na het officiële gedeelte zullen beelden (foto’s) vertoond worden met als thema: De landbouwtentoonstelling Zuidenveld van 1863 – 2011. Aan deze presentatie is opnieuw een quiz verbonden.

*) Al enkele jaren kampt de HVZ met een exploitatietekort. Een deel van het tekort kon worden opgevangen door het werven van sponsoren, maar dat lost niet alle financiële probleempjes op. Dit tekort wordt veroorzaakt door stijgende kosten. Het komend jaar komt daar nog bij een stijging van portokosten en een Btw-verhoging op de kosten van het periodiek “Oet ‘t Carspel Sweel”. Het bestuur stelt de vergadering voor om met ingang van 1 januari 2020 de contributie van de Historische Vereniging Zweeloo te verhogen met twee euro tot respectievelijk € 21,50 en € 27,50 voor postleden. Bij het afgeven van een doorlopende machtiging tot automatische afschrijving van de contributie wordt een korting verleend van € 1,50 en betaalt men respectievelijk € 20,00 en € 26,00. Het verschil in contributie dekt voor een groot deel de portokosten voor verzending van “Oet ‘t Carspel Sweel”.

**) Aftredend volgens rooster zijn: Roelof Schuiling, Fokko Kuipers en Egbert Hidding. Herkiesbaar zijn Fokko Kuipers en Egbert Hidding.
Tevens aftredend zijn Madeleine Beaumont en Dick de Kleuver.
Het aantal bestuursleden is door de vergadering vastgesteld op 9.
Omdat er al 1 bestuurszetel vacant was is er plaats voor 6 bestuursleden.
Tot behandeling van dit agendapunt is het mogelijk kandidaten voor te stellen.
Het bestuur stelt voor te benoemen Egbert Hidding, Fokko Kuipers en Jan Brinks.
Indien er niet meer kandidaten worden aangemeld blijven er 3 bestuurszetels vacant.