2018 Notulen

Ledenvergadering 14 februari 2018

Notulen van de Algemene Vergadering van de Historische Vereniging Zweeloo, gehouden op woensdag 14 februari 2018. Aanvang: 20.00 uur in Hotel Café Restaurant Hegen te Wezup.

Er zijn 40 leden aanwezig, inclusief de bestuursleden. Voorzitter van de vergadering is Egbert Hidding. Notulen worden gemaakt door de secretaris Dick de Kleuver.

 1. Opening en vaststellen agenda
  Namens het bestuur heet Egbert Hidding de aanwezigen van harte welkom.
  De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
 2. Mededelingen
  Egbert doet de volgende mededelingen:

  1. Er is een projectgroep gevormd om een boek over de geschiedenis van Zweeloo te laten schrijven en drukken. De bedoeling is dit boek in december 2019 uit te geven.
  2. Er wordt naarstig gezocht naar extra archiefruimte, omdat op De Gaanderij in Meppen niet alles kan worden ondergebracht. Roelof Kroeze suggereert de Meent in Aalden. Bea Kool merkt op dat er alleen een open ruimte beschikbaar is, die niet voldoet aan de voorwaarden voor veilige opslag.
  3. Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht ons blad “Oet ’t Carspel Sweel” in eigen beheer uit te geven. Het gaat dan om de opmaak en de correctie van de kopij. Dit kan de kosten van de uitgaven omlaag brengen.
  4. Het digitaliseren en beschrijven van foto’s is afgelopen jaar ter hand genomen, maar het lukte niet deze 80 foto’s via het Drents Archief te publiceren. Nu heeft het bestuur besloten naar een andere vorm van opslag te zoeken.
  5. De lezingen in het komende jaar zijn: De uitgestelde lezing van Bernhard Hanskamp over de ruilverkaveling op 20 maart, de lezing over graftrommels door Evert Jan Halkes op 1 juni en de lezing over hoogveen door Geert de Vries op 13 november.
  6. Er zijn diverse schenkingen gedaan aan de vereniging: landbouwgereedschap en een bascule door Albert Spiekman en foto’s en artikelen over auto’s en bussen van Seubers door Jacob Hovingh.
  7. De expositie van afgelopen jaar over Onderwijs in Zweeloo is goed ontvangen en zal nog een jaar, met enkele aanvullingen, te zien zijn.
 • Notulen
  • Algemene ledenvergadering van 15 februari 2017.
  • Extra algemene ledenvergadering van 8 maart 2017.

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 • Jaarverslag
  Het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

De voorzitter dankt de secretaris voor het nauwkeurig werk dat geleverd is.

 • Financieel Verslag

Het financiële verslag over 2017 wordt op een scherm geprojecteerd en uitgebreid toegelicht door de penningmeester Roelof Schuiling.

 1. De staat van baten en lasten laat een tekort zien van € 325,88. Door de terugloop van het ledenaantal zijn er minder inkomsten. De aanschaf van het kopieerapparaat was dit jaar een aanzienlijke post. Het tekort valt mee als men rekening houdt met het feit dat er reserveringen gedaan zijn voor activiteiten en voor de afschrijving van machines.
  1. De balans (totaal € 12.569,40) geeft geen aanleiding tot zorg, omdat er voldoende reserveringen gedaan zijn. Opmerkelijk is dat er geen achterstallige contributie is.

De vraag van vorig jaar of er BTW zou kunnen worden teruggevraagd moet negatief worden beantwoord, omdat er nauwelijks BTW hoeft te worden afgedragen.

 • Kascontrolecommissie

De kascommissie, bestaande uit Riekus Ruinemans en Jan Reinders, heeft de boekhouding en jaarrekening van 2017 op 5 februari j.l. gecontroleerd en in orde bevonden. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van het financiële reilen en zeilen van de vereniging.

De kascommissie stelt voor het bestuur (en daarmee de penningmeester) decharge te verlenen. De vergadering gaat akkoord. Egbert dankt de commissie voor haar werk.

Riekus Ruinemans verlaat de kascommissie en wordt door het bestuur bedankt voor zijn werk. Geert Kwant, die vorig jaar als reserve lid van de kascommissie was gevraagd, wordt door de vergadering benoemd in de functie van lid van de kascommissie. De kascommissie bestaat hiermee uit Jan Reinders en Geert Kwant. Jan Waninge wordt bereid gevonden reserve-lid van de kascommissie te zijn.

 • Begroting 2018

Ook de begroting wordt toegelicht door Roelof Schuiling. Opvallende post is “kosten uitgaaf boeken” van € 1.000,-. Dit bedrag is een noodzakelijke reservering om de komende kosten van schrijvers en dergelijke voor te financieren. Ook wordt vermeld dat het bedrag voor de redactie, ondanks de plannen voor bezuinigingen veiligheidshalve op hetzelfde niveau is gehouden. De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting.

Egbert bedankt de penningmeester voor het nauwkeurige werk.

 • Bestuurszaken

Aftredend volgens rooster zijn Madeleine Beaumont en Harm Tiemens. Beiden zijn herkiesbaar. Ook Aad van Dullemen zal aftreden. Hij is niet herkiesbaar.

Omdat er geen andere kandidaten zijn voorgesteld wordt overgegaan tot herverkiezing van bestuursleden. Zowel Madeleine als Harm worden bij acclamatie herkozen.

Aad van Dullemen die nu aftreedt heeft in de 6 jaar dat hij bestuurslid is geweest veel werk verzet, was altijd bereid om mee te denken en mee te werken en heeft dat op een zeer prettige wijze gedaan. Met name van zijn technische vaardigheden is dankbaar gebruik gemaakt. Met deze woorden en een bos bloemen dankte Egbert hem voor zijn inbreng.

Aad zelf geeft aan dat zijn leeftijd de reden is om te stoppen met het bestuurswerk, maar dat hij zeker bereid is zich als vrijwilliger voor de vereniging in te zetten.

 • Rondvraag en sluiting

Mans Kuipers heeft met belangstelling het verhaal in “Oet ’t Carspel Sweel” gelezen over de hongertochten vanuit Rotterdam, maar heeft zich ook aan een opmerking gestoord. In dat verhaal wordt een dominee genoemd, die in de oorlog in het “stille verzet” heeft gezeten. De suggestie dat bij die rol vraagtekens gezet moeten worden vindt Mans onjuist.

Jan Brinks vraagt naar openstelling van De Waog in Aalden. Deze is slechts enkele malen per jaar open, terwijl er toch een interessante collectie te zien is. Het bestuur zal deze vraag binnenkort bespreken.

Omdat er verder geen vragen zijn, sluit Egbert Hidding de vergadering.

Na de pauze werden dia’s vertoond van de Aalderstraat, die vroeger ook wel Ambachtsstraat genoemd werd. De samenstelling is gemaakt door Fokko Kuipers en het werd gepresenteerd door Judith van Goor.

Voor de quiz, die aan deze diapresentatie verbonden was, waren prijzen beschikbaar gesteld door Bakkerij Kuijer, COOP Weggen en de Historische Vereeniging Zweeloo.

Het was een leuke afsluiting van de jaarvergadering.