2018 Jaarverslag

HISTORISCHE VERENIGING ZWEELOO

JAARVERSLAG 2018

Op 10 mei 2018 was het precies 30 jaar geleden dat de vereniging werd opgericht. In dit jubileumjaar werd daar niet veel aandacht aan geschonken: Het 25 jarig bestaan is wel uitgebreider gevierd. Er waren echter wel veel activiteiten zoals het opnieuw openstellen van de tentoonstelling “Onderwijs in de voormalige gemeente Zweeloo”, de derde dorpskernavond in Aalden en de start van een werkgroep die bij de gemeente Coevorden inhoud van de archieven, die betrekking hebben op de voormalige gemeente Zweeloo, gaat inventariseren.

Activiteiten

14 februari 2018               Jaarvergadering

Het financiële overzicht dat op deze avond gepresenteerd werd liet zien dat de vereniging een solide beleid heeft gevoerd. Er zijn voldoende reservefondsen en de exploitatie sloot met een kleiner negatief saldo dan was begroot. Oorzaak van dat negatieve saldo was de aanschaf van een kopieermachine, die mogelijk was door de donatie van de VTRB. In het bestuur ontstond een vacature door het vertrek van Aad van Dullemen. Na de pauze waren er beelden van de Ambachtsstraat, eigenlijk Aelderstraat, die voor velen herinneringen opriepen.

20 maart 2018                   Lezing “Ruilverkavelingen”

Bernhard Hanskamp vertelde over de verkaveling en over de emoties van de ruilverkaveling. Bernhard Hanskamp heeft als provinciaal planoloog veel te maken gehad met ruilverkavelingen en heeft daarover gepubliceerd. Hij vertelde veel over de situatie in Zweeloo en hoe dit -soms moeizame- proces verliep. Soms was er ook nog sprake van ontginning. Het resultaat mocht er zijn: Van ruim 2000 akkers naar ruim 700 betekende voor veel boeren een betere bedrijfsvoering.

April-oktober 2018          Expositie “Onderwijs in Zweeloo”

Van april t/m oktober was opnieuw de tentoonstelling over het onderwijs in de voormalige gemeente Zweeloo te zien. Reacties na het eerste positieve jaar deed ons besluiten de expositie te herhalen. Opnieuw waren de reacties enthousiast, vanwege de vele herkenbare beelden. Op aparte panelen waren de scholen van vroeger en nu te zien met een toelichting. En wát er onderwezen werd was in de vitrines te zien: schrijven, lezen, rekenen, biologie, handwerken en aardrijkskunde.

De tentoonstelling werd op de 10 open dagen door ongeveer 170 personen bezocht.

14 mei 2018                       Dorpskernavond Aalden

Deze avond werd samen met Dorpsbelangen Aalden georganiseerd.

Aansluitend aan de jaarvergadering van Dorpsbelangen was het de beurt aan de geschiedenis van Aalden. Jan Hooge schetste die geschiedenis en de historische vereniging zorgde voor beelden en verhalen die daarbij horen. Het was de derde dorpskernavond -na Benneveld en Wezup- en bleek ook nu weer een succes.

1 juni 2018                          Lezing “Graftrommels”

Graftrommels zijn prachtige “dozen” die op graven geplaatst werden ter herinnering aan de overledene. In de trommel zijn vaak metalen en stenen bloemen, linten en naambordjes aangebracht. Evert Jan Halkus heeft veel graftrommels gerestaureerd. Op 1 juni vertelde hij over deze trommels in het 13e eeuwse kerkje in Zweeloo en liet er vele beelden bij zien. Hoewel er op de begraafplaats in Zweeloo geen graftrommels meer te zien zijn, waren deze er vroeger wel. Op begraafplaatsen in de omgeving (zoals Oosterhesselen) zijn ze nog wel te zien. Deze lezing werd georganiseerd samen met de Vereniging “De Laatste Eer” die haar 100-jarig bestaan vierde.

8 september 2018           Open Monumenten Dag

Aan het thema van deze dag “Europa” kon geen invulling gegeven worden, maar de expositie was wel op deze dag te bezichtigen. Daar werd ruim gebruik van gemaakt. De Waog was dit jaar niet open.

13 november 2018          Lezing “Hoogveen”

Levend hoogveen is schaars, zeker in Nederland. Geert de Vries heeft dat nauwkeurig uitgelegd op een zeer aantrekkelijke lezing die gehouden werd in HRC Hegen in Wezup. Hij legde uit wat de verschillen zijn tussen laagveen en hoogveen. Maar ook liet hij zien dat veel van dat hoogveen niet-levend-hoogveen is. Daar is regenwater en mos voor nodig.

De uitleg van Geert was helder. Wat het bijzonder maakte was dat hij zijn prachtige foto’s daarbij projecteerde.

Overige Activiteiten

-Op 22 en 23 september 2018 was Meppen het toneel van het Oogstfeest Meppen, dat dit jaar voor de tweede keer werd gevierd. Van de vele honderden bezoekers bezocht een aantal ook de tentoonstelling.

-Op de Wintermarkt in Meppen op 17 en 18 november 2018 was evenals vorig jaar een stand ingericht voor de verkoop van boeken. Er was belangstelling voor de vereniging en de verkoop stelde niet teleur.

-De wandelingen die het Toeristische Informatie Punt organiseert worden nu ook aangekondigd op onze website, ook al omdat bestuursleden van de HVZ deze als gids begeleiden. Ook bieden wij zelf een wandeling aan door Oud-Aalden.

-Het plan is opgevat om een boek over de geschiedenis van Zweeloo uit te geven. Er zijn al veel onderwerpen uit het verleden beschreven, maar dit boek moet dat op een overzichtelijk manier weergegeven. Er is een projectgroep gevormd en een projectplan opgesteld. Het duurt nog wel even voordat het boek af is, maar 2020  lijkt haalbaar.

-Er zijn onderzoeksmethodes om de ouderdom van boerderijen te bepalen door het bestuderen van jaarringen in de balken. Het bestuur denkt dat dit onderzoek ook in onze dorpen van belang is. Een werkgroep gaat na of we dit zogenaamde dendrochronologisch onderzoek kunnen laten uitvoeren.

-Aan de musicalproductie “De Toorn van Thunaer” die volgende jaar zal worden uitgevoerd in Oosterhesselen wordt niet door ons meegewerkt, maar de HVZ is wél betrokken bij het tot stand komen van een fietsroute langs historische punten in Zweeloo die een rol spelen in die productie.

-De gemeente Coevorden wil de archieven die betrekking hebben op Zweeloo in kaart brengen. Ook hiervoor is een werkgroep ingesteld die sinds oktober regelmatig aan het werk is in Coevorden.

Overige Mededelingen

Wetgeving

Vanwege de nieuwe wet AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft het bestuur een privacyverklaring opgesteld en gepubliceerd o.a. op de website.

Ook is in ons blad Oet ’t Carspel Sweel duidelijk aangegeven hoe wij proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de auteursrechten.

Sponsoring

Van de bedrijven die de Historische Vereniging Zweeloo financieel steunen is het logo op de achterzijde van ons periodiek geplaatst.

Bestuur

Het bestuur bestond uit 8 personen en kwam ieder maand behalve juli bijeen.

Samenwerking

-Opnieuw was de samenwerking met ‘Het Frensenhoes’ goed. Op de dagen dat de tentoonstelling gelijktijdig open is met het Frensenhoes komen er duidelijk meer bezoekers.

-Onze vereniging participeerde ook dit jaar in het overleg CHPC (cultureel historische projecten Coevorden).

Oet ’t Carspel Sweel

De redactie bestond uit Fokko Kuipers, Henk Reinds en Boudewijn Chorus. Zij leverden tal van artikelen, maar daarnaast waren er ook bijdragen van Marcel Zantingh, Jan Warmolts en Roelof Schuiling. Er zijn 3 uitgaven verschenen met de volgende inhoud:

Uitgave 58

 • De lijkwagenvereniging (deel 1)
 • Drie reacties op ‘Twee Rotterdamse gezinnen’ in het vorige nummer
 • Wel woonden daor? (58) Het Bejaardentehuis Aelderstraat 36 te Aalden, afgebroken 1978 (deel 1)
 • Drenthe en de Duitse inval mei 1940
 • Het landschap van de voormalige gemeente Zweeloo

Uitgave 59

 • Van interneringskamp tot internaat (deel 1)
 • De lijkwagenvereniging (deel 2)
 • De dochter van de dominee, Elisabeth Cheixaou (1907-1997)
 • Wel woonden daor? (59) Het Bejaardentehuis Aelderstraat 36 te Aalden, Bestaan en sluiting (deel 2)
 • Het landschap rond Zweeloo

Uitgave 60

 • Van interneringskamp tot internaat (deel 2)
 • Begrafenisvereniging: Albert Kuipers (deel 3)
 • 1918: De eerste tram door Zweeloo

De periodieken worden rondgebracht door vrijwilligers: de familie Kuipers, Henk Reinds, Fokko Kuipers, de beide families Kroeze, Aad van Dullemen, Albert Kuipers, Rika Naber, Wim Hegen, Harm Tiemens, Roelof Schuiling, Koop Bos, Judith van Goor en Madeleine Beaumont.

Leden

Op 31 december 2018 was het ledenaantal: 433. Daarvan zijn er 331 ‘Zweeler’ leden en 102 postleden. Vorig jaar was het aantal 439. Van onze leden wonen er 156 in Aalden, 26 in Benneveld, 78 in Meppen, 20 in Wezup, 2 in Wezuperbrug en 51 in Zweeloo.

Van de 102 postleden wonen er 72 in de noordelijke provincies (voornamelijk Drenthe) en 29 in de andere Nederlandse provincies en 1 in het buitenland.

Naast onze leden ontvangen 15 zusterverenigingen en historische instituten een exemplaar van ‘Oet ’t Carspel Sweel’.

Tot slot

Met dankbaarheid mogen wij opnieuw constateren dat er bereidheid is bij velen om diensten en ruimte ter beschikking te stellen. Met name bedanken wij het bestuur van De Spil en Wim Hegen van HCR Hegen voor het beschikbaar stellen van ruimtes voor onze bijeenkomsten,  Het Frensenhoes voor onze huisvesting en archiefruimte, de redactie van ons periodiek, de bedrijven en instellingen die ons financieel steunen en alle mensen die ons voorwerpen schonken of in bruikleen gaven. Maar bovenal danken wij de vrijwilligers die op vele fronten actief waren.

Het bestuur van de Historische Vereniging Zweeloo